มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอนตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
รายงานประจำปี เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ

CASE STUDIESView All