มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผ่านนโยบายและการบริหารจัดการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอนตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
รายงานประจำปี เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ

Vision

Bansomdejchaopraya Rajabhat University has established the core organizational values to embody the concept of being the ” BSRU PHENOMENA ” as follows.

BSRU PHENOMENA

Prosperous Organization เป็นองค์กรแห่งความรุ่งเรือง
High Performance ฟุ้งเฟื่องศักยภาพรอบด้าน
Entrepreneurial mindset ยึดแนวคิดผู้ประกอบการ
Networking Collaboration ร่วมมือสอดประสานสามัคคี
Occupation Wellness กายใจสุขดี มีรอยยิ้มนำ
Moral Management ยึดคุณธรรม จริยธรรมดำรง
Enchancing Soft Power ธำรงวัฒนธรรมไทยสรรค์สร้าง
New Perspectives เปิดกว้างมุมมองที่แตกต่าง
A+ Attitude and Unity เสริมสร้างทัศนคติที่มีค่า เพื่อร่วมพัฒนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

Sustainability Reports

Events

CASE STUDIESView All